NIE MAM PRACY, SZUKAM!, TRACĘ PRACĘ

TRACĘ PRACĘ. CZ. II – MAM ŚWIADECTWO PRACY – CO DALEJ?

Witajcie,

Kontynuujemy cykl „Tracę pracę”. W tym wpisie pokażę Ci, co powinieneś zrobić dalej. Odpowiesz pewnie – jak to co? Szukać zajęcia. Tak, z całą pewnością, ale warto pomyśleć też o okresie, w którym pozostajesz bez pracy. Z czego żyć, co zrobić, gdy zachorujesz? Przeczytaj, warto wiedzieć.

Poprzedni artykuł zakończyliśmy otrzymaniem świadectwa pracy. Przypominam, że bez tego dokumentu nie będziesz mógł nic zrobić dalej.

Zakładam, że jesteś rozliczony z byłym pracodawcą i masz w ręku swoje świadectwo pracy.

Pierwsze kroki ze świadectwem pracy

Jeżeli dopiero zamierzasz szukać nowego zajęcia, to pierwsze kroki powinieneś skierować do urzędu pracy, pod który podlegasz (właściwego według Twojego adresu zamieszkania).

Aby zarejestrować się w urzędzie, jako osoba bezrobotna, musisz wziąć ze sobą dokumenty, które wymagane są przy rejestracji. Są to:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 2. Cudzoziemcy – dokument pobytowy oraz potwierdzenie zameldowania.
 3. Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie w przypadku zameldowania czasowego.
 4. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia.
 5. Świadectwa pracy lub służby,

Są to rodzaje dokumentów, które dotyczą większości z nas; załączam jednak link, pod którym jest pełen wykaz dokumentów, również tych „niestandardowych”:

http://www.pup.koszalin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dokumenty_wymagane_pierwsza_rejestracja.html

Pamiętaj, jeśli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy – niezależnie od tego, czy otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, czy nie – podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że możesz korzystać z publicznej służby zdrowia. Ważna informacja dla tych, którzy mają rodzinę – jako osoba bezrobotna możesz również zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Za członka rodziny – do tych celów uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dzisiejszy Urząd Pracy to nie jest już miejsce wypłaty słynnej „kuroniówki”. Ewaluował i na wzór zachodni staje się centrum pracy – czyli miejscem, gdzie idziesz w pierwszej kolejności po pracę lub po wsparcie, które umożliwi Ci zatrudnienie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W tym celu uruchomiono cały szereg form pomocy i wsparcia dla osób bezrobotnych.

Są to między innymi:

 • korzystanie z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego,
 • korzystanie z usług EURES,
 • ubieganie się o udział w szkoleniach organizowanych przez powiatowy urząd pracy,
 • ubieganie się o udział w szkoleniach indywidualnych związanych z podnoszeniem lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych,
 • ubieganie się o korzystanie ze stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form i instrumentów wsparcia,
 • ubiegania się o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • ubiegania się o udzielenie pożyczki szkoleniowej,
 • ubiegania się o stypendium w przypadku podjęcia dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych,
 • ubiegania sie o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • ubiegania się o dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy w przypadkach określonych w ustawie,
 • ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, jeżeli jest osobą samotną lub kosztów opieki nad osobą zależną,
 • otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium w okresie szkolenia, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, po spełnieniu warunków zawartych w ustawie,
 • otrzymania dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku,

Ważna informacja jest taka, że jeśli nabędziesz w Polsce prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia, a planujesz wyjazd za granicę (państwa Unii, EOG lub Szwajcarii) – w celu poszukiwania pracy, zachowujesz prawo do tych świadczeń (zasady są określone w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

Jeśli z kolei byłeś zatrudniony w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i równocześnie posiadasz okres zatrudnienia uprawniający do zasiłku w Polsce  – możesz wystąpić o sumowanie okresów zatrudnienia.

Rozwiązanie umowy o pracę – dlaczego właściwie jest tak ważne?

A teraz krótko o konsekwencjach sposobu rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli umowa zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron lub za Twoim wypowiedzeniem, to, poza wyjątkowymi sytuacjami, zasiłek nie będzie Ci przysługiwał przez 90 dni od dnia zarejestrowania się. Te wyjątkowe sytuacje to upadłość, likwidacja zakładu lub zmiana miejsca zamieszkania (w tych trzech wypadkach mówimy o porozumieniu stron).

Jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy spowodowałeś rozwiązanie umowy ze swojej winy bez wypowiedzenia (w cz. I wspominałam o tym na przykładzie pracownika po kilku „głębszych”), to zasiłek nie będzie Ci przysługiwał przez 180 dni. Pół roku! Jeszcze raz apeluję o rozwagę w pracy, bo czasami nierozważny wybryk może mieć opłakane konsekwencje! Świadectwo z adnotacją, na którą kolejni pracodawcy będą podejrzliwie patrzeć, a do tego brak zasiłku przez 6 miesięcy…

Doszedłeś już do wniosku, że tylko rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę przez wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia uprawnia Cię do otrzymania zasiłku od dnia rejestracji? To dobrze, bo tak właśnie jest. Myślę, że to ważna informacja dla Ciebie.

Wysokość zasiłku zależna jest, w przeważającej większości, od Twojego stażu pracy – potwierdzonego właśnie świadectwami pracy (w przypadku umów o pracę). Rozumiesz już, czemu posiadanie świadectwa jest tak ważne? I to nie ostatniego, ale wszystkich dotychczasowych!

Nie podam Ci tu wzoru na obliczenie wysokości zasiłku, bo jest to bardziej skomplikowane niż obliczenie wynagrodzenia netto z brutto z podziałem na wszystkie składniki. Komputer Pani z urzędu Ci to wyliczy.

A co jeśli chorujesz i przebywasz na zwolnieniu lekarskim, a tu któregoś pięknego dnia dostajesz pocztą świadectwo pracy?

Otóż, jeżeli w momencie przebywania na zwolnieniu lekarskim kończy Ci się umowa o pracę lub jeśli zachorujesz w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy – zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci Ci zasiłek. Swoje zwolnienie lekarskie musisz dostarczyć do oddziału ZUS. Nie chodź z nim do pracodawcy, bo i tak Cię odeśle do ZUS.

Uff, już koniec – żyjesz? Wiesz już, co powinieneś zrobić w przypadku, kiedy tracisz pracę? Liczę, że chociaż trochę Ci podpowiedziałam.

W następnym artykule skupimy się na aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *